Pastatų drenažas
Pastatų drenažas

Hospodaření s dešťovou vodou

Změny klimatu a srážkové vody

Probíhající globální změny klimatu nás stále častěji vystavují extrémním meteorologickým jevům, jež se typicky vyznačujících nedostatkem, nebo výrazným nadbytkem vody. Na jedné straně naši krajinu zatěžuje dlouhodobé sucho a my, obyvatelé měst a obcí, trpíme pod tíhou veder, jež se typicky vyznačuji zvyšujícím se počtem tropických dní a nocí spolu se vznikem tepelných ostrovů v městských částech s nedostatkem zeleně. Rovněž průmysl trpí nedostatkem procesní vody v době sucha, což ohrožuje výrobní plány napříč firmami v České republice a zvyšuje energetické náklady na chlazení budov a výrobních linek. Na straně druhé čelíme vydatným přívalovým dešťům, které v kombinaci s dlouhodobým suchem zvyšují míru eroze půdy, která zároveň není schopna pojmou jednorázově velké objemy vody. Důsledkem toho se zvyšuje pravděpodobnost vzniku lokálních povodní, zahlcení kanalizační sítě a znečištění povrchových vod. Ve svém důsledku přívalové deště způsobují i vyšší poplatky za dodávku pitné vody a obecně lze říct, že v důsledku změn klimatu dochází k snižování kvality života v urbanizovaných oblastech.

Dopady klimatických změn jsou umocněny v urbanizovaných územích s vysokým podílem nepropustných ploch, které narušují přirozený koloběh vody. Zatímco v přírodě se koloběh vody vyznačuje vysokým výparem a vsakem dešťových vod, v urbanizovaném prostředí jde převážně o povrchový odtok, který je urychlen odkanalizováním.

PIPELIFE ŘEŠENÍ PRO UDRŽITELNÉ HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU

Naše řešení vychází přímo z požadavků Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu v ČR (2017) a podporujeme transformaci urbanizovaných území na území citlivá k vodě v souladu s mezinárodními principy. Jsme součástí projektů, jež propojují hospodaření se srážkovými vodami s územním, krajinným a dopravním plánováním tak, aby se udržitelného hospodaření s vodou stalo přirozenou součástí městského rozvoje. Koncepční hospodaření s dešťovou vodou vede k zvýšení kvality a tím i využitelnosti veřejného prostoru spolu se zvýšením kvality života občanů, a to následujícími způsoby:

 • Umožňuje vsakovat dešťovou vodu do půdy, a tím dotovat zdroje podzemní vody a zároveň zvyšovat půdní vlhkost. Vyšší půdní vlhkost snižuje teplotu okolního vzduchu díky čemuž výrazně zlepšuje mikroklima urbanizovaných území.
 • V případech, kde hyrdogeologické podmínky neumožňují vsakování dešťové vody, je možní ji zachytit a regulovaně odvést do vod povrchových nebo kanalizace. Díky tomuto opatření snižujeme riziko lokálních povodní způsobených přívalovými dešti.
 • Zadrženou vodu lze využívat jako užitkovou pro zalévání zeleně, kropení a čištění ulic, nebo jako náhradu za vodu pitnou na splachování toalet, pokud to hygienické normy a předpisy umožní. Tímto opatřením šetříme s drahou pitnou vodou.
 • Investice do technické infrastruktury pro řízené vsakování, záchyt a regulovaný odtok snižuje povrchový odtok a zatížení strokové sítě a naopak zvyšuje výpar vody, díky čemuž navracíme urbanizovanému území přirozený hydrologický cyklus krajiny.

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEVHODNÝ PŘÍSTUP

 • nevyužitý potenciál pro udržitelné hospodaření s dešťovou vodou
 • absence zeleně a vhodných materiálů je příčinou přehřívání prostoru
 • chybí šedá infrastruktura pro vsakování vody pod parkovištěm, což umocňuje povrchový odtok vody
 • povrchový odtok ze zpevněných ploch zvyšuje riziko lokálních povodní a přeplavení odlehčovacích komor stokové sítě, v důsledku čehož dochází k znečišťování povrchových vod, jež jsou potenciálním zdrojem pitné vody

VHODNÝ PŘÍSTUP

 • aplikace šedé infrastruktury (vsakovacích objektů) pro rozsáhlé plochy parkovišť v kombinaci se zelenými průlehy a vhodnými polopropustnými materiály zajišťuje příznivější mikroklima a zvyšuje architektonickou kvalitu prostoru
 • vymezený prostor pro vegetaci a stabilní přísun vláhy pro zejména listnaté stromy se projevuje zvýšením biodiverzity živočišných druhů
 • šedá infrastruktura v kombinaci s podporou zeleně redukuje hrozbu lokálních povodní a přeplavení odlehčovacích komor stokových sítí
 • roste atraktivita území, zvyšuje se hodnota nemovitostí

Produkty

Záchyt a odvodnění

Dle povahy odvodňovaných ploch nabízíme celou řadu produktů. Pro střechy objektů používáme systém podtlakového odvodnění. Pro povrchy silnic, chodníků a parkovišť využíváme liniové či bodové drenáže, nebo uliční vpusti. 

Filtrace a separace

Charakter znečišťujících látek obsažených v dešťové vodě se přímo odvíjí od povahy odvodňovaných plochy. Pro separaci a filtraci mechanických nečistot se používají sedimentační a filtrační šachty. Pro separaci lehkých kapalin, zejména ropných látek (C10-40) se používají odlučovače lehkých kapalin.

Vsakování a retence

Pro sběr, opětovné využití či řízené vsakování dešťové vody do podzemí používáme osvědčený modulární systém STORMBOX skládaný z PP boxů. Dále používáme podzemní retenční nádrže různých tvarů a objemů.

Čerpání a automatizace

Pro čerpání dešťových vod menších objektů nabízíme standardizovaná ponorná čerpadla s příslušenstvím. Pro větší projekty navrhujeme čerpadla spolu s měřením a regulací na míru.

Regulace odtoku

Regulaci maximálního povoleného odtoku z vodních objektů zajišťují prvky redukující průtočný profil potrubí a vírové ventily.

DEŠŤOVKA PRO RODINNÉ DOMY

Chystáte se stavět rodinný dům či provést stavební úpravy na domě stávajícím? Pak je nevyšší čas se rozhodnout jakým způsobem budete nakládat s dešťovou vodou.

V roce 2021 vzešla v platnost novela zákona, která všem majitelům novostaveb a staveb v rekonstrukci ukládá povinnost zachytávat dešťové vody přímo v místě spadu – tedy na pozemku vlastníka nemovitosti. Ministerstvo životního prostředí tímto opatřením reflektuje nutkavou potřebu pro adaptaci na změnu klimatu, přičemž hlavním cílem je minimalizace odtoku dešťové vody bez opětovného využití či jejího vsakování do podzemí na dotčených pozemcích.

Nakládání s dešťovou vodou je tak třeba řešit již v momentě přípravy projektové dokumentace pro schválení stavebního povolení s následnou kolaudací. Tato povinnost sebou nese zvýšené náklady pro majitele nemovitostí, čehož si je stát vědom a částečně je prostřednictvím dotačního fondu Nová zelená úsporám doplácí. Druhá vlna dotačního programu bude zahájena v září 2023 a je podmíněna kombinací s opatřením v oblasti zateplení, novostavby (včetně nákupu RD) nebo zdrojů energie.

Podporovaná opatření Popis opatření Výše podpory (Kč)
Zálivka Systém pro využití akumulované dešťové vody pro zálivku. 20 000 + 3 500 * x                                                             
Maximální dotace na jednu žádost je omezena na 55 000 Kč.
Zálivka + WC Systém pro využití akumulované dešťové vody jako vody užitkové v domě a případně také pro zálivku. 30 000 + 3500 * x                                                     
Maximální dotace na jednu žádost je omezena na 65 000 Kč.

x = objem nádrže na dešťovou vodu v m3

PIPELIFE řešení

 

Společnost PIPELIFE klade velký důraz na udržitelné hospodaření s dešťovou vodou, a v souvislosti se zahájením druhé vlny dotačního fondu Nová zelená úsporám, přichází s řešením ve formě ucelených balíčků. Naše řešení vám umožní zadrženou dešťovou vodu využívat jako užitkovou pro závlahu zeleně, kropení a čištění příjezdové cesty k domu, nebo jako náhradu za vodu pitnou na splachování toalet. Tímto opatřením šetříme s drahou pitnou vodou.

PIPELIFE balíček Zálivka PIPELIFE balíček Zálivka + WC
1.1 Lapač střešních čerpadel 1.1 Lapač střešních čerpadel
1.2 Filtrační šachta PIPELIFE 1.2 Filtrační šachta PIPELIFE
2.1 Retenční nádrž 3 - 8 m3 2.1 Retenční nádrž 3 - 8 m3
2.2 Prodloužení nádrže s poklopem 2.2 Prodloužení nádrže s poklopem
3.1 Ponorné čerpadlo (3m3/h, 3 bar) 3.1 Ponorné čerpadlo (3m3/h, 3 bar)
3.2 Expanzní nádoba k čerpadlu (30 l) 3.2 Expanzní nádoba k čerpadlu (30 l)
3.3 Pojistný revizní ventil k expanzní nádobě 3.3 Pojistný revizní ventil k expanzní nádobě
4.1 Sada pro ovládání čerpadla, dopouštění pitné vody do nádrže v období sucha a měření hladiny vody v nádrží s vizualizací na displeji řídící jednotky 4.1 Sada pro ovládání čerpadla, dopouštění pitné vody do nádrže v období sucha a měření hladiny vody v nádrží s vizualizací na displeji řídící jednotky
4.2 Ventil s elektrickým pohonem 4.2 Ventil s elektrickým pohonem
  4.3 Filtr na dočištění vody

Uvedené položky 1.1,  1.2, 2.2, 3.1, 4.1 lze dodat v různém provedení. Položky v balíčcích lze dále doplnit o (1.3) gravitační potrubí pro napojení svodu střechy s filtrem a retenční nádrží; (3.4) závěsem čerpadla; (3.5) el. chráničkou pro vedení kabeláže v podzemí; (6) tlakovým potrubí a tvarovkami pro napojení výtlaku vody za čerpadlem; (7) návrhem vsakovacího objektu s příslušenstvím.

PRINCIP FUNGOVÁNÍ

 

1. Záchyt a čištění

Dešťová voda dopadající na střechu domu může typicky obsahovat listí a jemné mechanické nečistoty (prach, pily, řasy), které zhoršují organoleptické vlastnosti vody. Proto je před vstupem vody do podzemní retenční nádrže nutné její předčištění. Voda ze střechy je tak nejprve odváděna přes lapač listí a následně do  filtrační šachty s porozitou síta 700 mikronů. Tímto je zajištěna dostatečná kvalita vody  v retenci.

2. Uskladnění

Předčištěná dešťová voda natéká do podzemní retenční nádrže o užitném objemu, který je stanoven dle:

    - Ročních úhrnů srážek v dané lokalitě vztažených na celkovou plochu střechy a plochu zahrady pro zálivku

- požadovaného účelu pro využití dešťové vody (zálivka, nebo kombinace zálivky + WC)

-Počtu osob v době (v případě využití vody pro splachování toalet.

MĚŘENÍ A REGULACE SYSTÉMU

 

PRINCIP ŘÍŽENÍ A REGULACE

Kompletní sada, navržená speciálně pro měření výšky hladiny dešťové vody v retenčních nádržích.

Kombinace nerezového ponorného snímače hladiny, který zaručuje velmi přesné měření s vynikající dlouhodobou stabilitou a odolného displeje (IP 64) je ideálním řešením pro neustálý přehled o výšce hladiny dešťové vody ve Vaší nádrži.

Integrovaný, jednoduše nastavitelný relé spínač poslouží jako ochrana čerpadla proti běhu na sucho, nebo ovládání ventilu pro dopouštění pitné vody z řádu.

Pro ovládání více zařízení (čerpadla + ventilu) je třeba objednat variantu se dvěma integrovanými spínači.

 

PŘEDNOSTI SYSTÉMU

 • Snadná montáž bez nutnosti speciálního vybavení
 • Měření nezávislé na změnách atmosférického tlaku
 • Výška hladiny 0 ... 200 cm H2O
 • Přesnost 0,5 % (chyba max. ± 1 cm)
 • 1 - 2 x relé (spínání čerpadla a ventilu)
 • Napájení ze sítě (230 V)
 • Max. přetížení 10 m v. s.
 • Teplota okolí -10 ... 70 °C

 

Časté otázky

Vy, kteří pracujete s návrhem potrubních systémů, nebo jako dodavatel, máte pravděpodobně nějaké dotazy ohledně našich produktů a způsobu jejich použití. Pod tímto nadpisem jsme shromáždili řadu často kladených otázek, které obvykle dostáváme od našich zákazníků a partnerů.