Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana Vašeho soukromí a Vašich osobních údajů je velice důležitou věcí, které při naší podnikatelské činnosti věnujeme náležitou pozornost. Respektujeme důvěrnost Vašich osobních údajů a vždy jednáme v souladu s ustanoveními právních předpisů o ochraně osobních údajů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a řídíme se těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

1. Rozsah těchto zásad ochrany osobních údajů

Cílem těchto Zásad ochrany osobních údajů je informovat Vás o tom, jak společnost Pipelife Czech s.r.o., IČO: 60709391, se sídlem Kučovaniny 1778, Otrokovice, PSČ 765 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 15444 (dále jen „Společnost" nebo „my") využívá osobní údaje, a jaké informace o uživatelích webových stránek, on-line aplikací nebo mobilních platforem Společnosti (tzn. "online služby") shromažďuje a vyhodnocuje a následně používá, předává třetím stranám nebo zpracovává jiným způsobem.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se týkají Společnosti. Netýkají se online služeb jiných společností skupiny Wienerberger nebo online služeb provozovaných třetími stranami.

2. Shromažďování informací a údajů

Zpracováváme přesné a aktuální osobní údaje vždy na základě zákonného titulu, korektně a transparentním způsobem, pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely, v minimálním nezbytném rozsahu, ukládáme je ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů pouze po nezbytnou dobu ve vztahu k účelu zpracování a zajišťuje jejich integritu a důvěrnost pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření a náležitého zabezpečení před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. Klademe důraz na to, aby nepřesné údaje s přihlédnutím k jejich účelu, pro který je zpracováváme, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny.

Vaše osobní údaje získáváme z několika zdrojů. Primárním zdrojem Vašich osobních údajů jste Vy osobně (např. když se na nás obracíte se zájmem o naše výrobky a služby, když potřebujete technickou pomoc, když se registrujete do našich slevových akcí, když nás kontaktujete se svými dotazy, připomínkami a žádostmi apod.).

Zdrojem Vašich osobních údajů jsou i veřejně dostupné zdroje, jako je internet, včetně sociálních sítí (např. Facebook, Twitter, LinkedIn aj.). Dalším zdrojem Vašich osobních údajů jsou Cookies a Web beacons v souvislosti s Vaší aktivitou na našich webových stránkách. Ochranu Vašeho soukromí můžete docílit i Vaším vlastním přednastavením webového prohlížeče.

Pokud Vás zajímá konkrétní zdroj zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás s tímto dotazem obrátit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených výše.

2.1. Osobní údaje, které nám poskytnete

Je pravidlem, že pro využívání našich on-line služeb se nevyžaduje zveřejnění žádných osobních údajů. Pokud jsou osobní údaje shromažďovány v rámci našich online služeb, jde v co největší míře o zveřejňování založené na bázi dobrovolnosti.

V rámci naší obchodní činnosti a styku s Vámi můžeme zpracovávat následující kategorie osobních údajů, jež nám poskytnete:

 • Identifikační údaje: Osobní údaje, jež slouží k identifikaci Vaší osoby, tj. titul, jméno, příjmení, datum narození.
 • Kontaktní údaje: Osobní údaje, jež využíváme pro komunikaci Vámi, tj. telefonní číslo, fax, e-mailová adresa, adresa trvalého bydliště, doručovací adresa, adresa stavby.
 • Údaje o dalších osobách: Údaje o kontaktních osobách, jsou-li získány v B2B styku, tj. jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo.
 • Fotografie: zašlete-li nám dobrovolně fotografii Vaší stavby jako referenční ke zveřejnění na našem webu s uvedením dalších identifikačních údajů.
 • Smluvní údaje: Údaje, jež od Vás získáme při plnění smluvních závazků, objednávek, tj. údaje o produktech, službách, jež Vám dodáváme, o historii Vašich objednávek, údaje o Vašich stížnostech, reklamacích, připomínkách, námětech a o naší vzájemné komunikaci.

2.2. Automaticky sbíraná data

Z důvodů bezpečnosti dat a rovněž za účelem optimalizace uživatelského prostředí shromažďujeme v souvislosti s používáním našich on-line služeb také určité údaje, jež nemusejí typicky samy o sobě být osobním údajem. Jako příklad lze uvést údaje o použitém internetovém prohlížeči, operačním systému, názvu domény na webové stránce, kterou jste navštívili před návštěvou naší webové stránky, počet návštěv a průměrný čas strávený na našich webových stránkách, stejně jako stránky, které jste navštívili.

Tato automaticky sbíraná data nejsou spojena s daty z jiných zdrojů. Vyhrazujeme si však právo zpětně tato data ověřit v případě, kdy jsme upozorněni na konkrétní riziko jejich zneužití.

2.3. Cookies a Web beacons

Naše online služby používají tzv. soubory Cookies a tzv. Web beacons. Soubory Cookies nemůžou žádným způsobem poškodit Váš počítač. Jsou to malé soubory s konfiguračními nastaveními, které nám pomáhají učinit naše online služby uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Soubory Cookies slouží navíc k implementaci některých uživatelských funkcí.

Naše on-line služby obvykle používají "Cookies relace", které jsou automaticky odstraněny po uzavření webového prohlížeče. Příležitostně také používají "trvalé soubory Cookies", které zůstávají ve Vašem zařízení do té doby, než vyprší jejich platnost nebo dokud nedojde k jejich ručnímu odstranění. Tyto soubory nám umožňují rozpoznat Váš webový prohlížeč při Vaší další návštěvě. Podrobnosti o "Cookies třetích stran", tj. soubory Cookies poskytovatelů třetích stran, jako je Google Inc., naleznete v pravidlech ochrany osobních údajů těchto poskytovatelů.

V nastavení Vašeho webového prohlížeče nebo v nastavení ochrany osobních údajů ve Vašich mobilních zařízeních můžete rovněž nastavit, aby Vám vaše zařízení podávala oznámení při ukládání souboru Cookies, a Vy jste se tak mohli rozhodnout, zda soubory Cokies povolíte či nikoli. Máte rovněž možnost zakázat ukládání souborů Cookies, a to pouze pro některé případy nebo rovněž jako výchozí nastavení Vašeho zařízení. Dále máte možnost nastavit automatické mazání souborů Cookies při každém zavření Vašeho webového prohlížeče. Měli byste však mít na paměti, že některé funkce našich on-line služeb nemusejí být v případě deaktivace souborů Cookies plně dostupné.

Kromě uvedeného používáme tzv. Web beacons, které nám umožňují analyzovat účinnost našich webových stránek. Například naše HTML e-maily mohou obsahovat web beacons umožňující zjistit, zda došlo k rozkliknuti internetových odkazů umístěných v jejich obsahu. Takto získané informace nám pak pomáhají vylepšit naše e-mailové služby a přizpůsobit náš obsah uživatelským potřebám. Vymazáním e-mailu dojde rovněž k výmazu těchto web beacons. Je samozřejmé, že naše pravidelné textové e-maily žádné Web beacons neobsahují.

2.4. Web analýza

Pro účely nepřetržité optimalizace a maximální přívětivosti uživatelského rozhraní využívají některé z našich služeb rovněž online webové analytické služby a sociální pluginy uvedené níže. Údaje použité pro tyto účely jsou výlučně neosobní povahy.

 • Google Analytics: Google Analytics společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, používá tzv. soubory Cookies, tj. textové soubory uložené v počítači pro analýzu Vašeho využívání našich online služeb. Zprávy o chování uživatelů, které shromažďují soubory Cookies, jsou zpravidla zasílány na server Google v USA a jsou tam uloženy. V případě, kdy aktivujete anonymizaci IP v online službách, uchová společnost Google vaši IP adresu v členských státech Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na server Google v USA a bude tam uložena. Jménem provozovatele online služeb společnost Google použije tyto informace k vyhodnocení Vašeho využívání těchto online služeb, k sestavování zpráv o těchto činnostech a k poskytnutí dalších služeb pro provozovatele webových stránek týkajících se využívání online služeb a činnosti na internetu. IP adresa přenášená Vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude spojena s jinými údaji, které jsou společností Google uchovávány. Ukládání souborů Cookies můžete zabránit výběrem příslušného nastavení ve Vašem webovém prohlížeči. V tomto případě však nebudete moci plně využívat všechny funkce našich online služeb. Kromě uvedeného můžete zabránit shromažďování dat vygenerovaných soubory Cookies a jejich používání společností Google stažením a instalací pluginu (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs). Podrobné informace o podmínkách používání a pravidlech ochrany osobních údajů naleznete na adrese www.google.com/analytics/terms/gb.html nebo na adrese https://www.google.com/policies/.

 • Facebook Plugins ("Tlačítko sdílení"): Můžete rozpoznat Plugins z Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA pomocí loga Facebooku nebo tlačítka "sdílet". Pro přehled pluginů na Facebooku klikněte zde: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Když používáte naše online služby, plugin vytvoří přímé spojení mezi Vaším prohlížečem a serverem Facebook. Facebook je tedy informován o tom, že používáte naše online služby ve spojení s Vaší IP adresou. Když klepnete na tlačítko sdílení Facebooku v situaci, kdy jste přihlášeni na svém účtu Facebook, můžete propojit obsah našich služeb online s Vaším Facebookovým profilem. Aplikace Facebook pak může propojit použití našich online služeb s Vaším uživatelským účtem. Chtěli bychom poukázat na to, že my, jako poskytovatel on-line služeb, nezískáváme žádné informace o obsahu přenášených dat a jejich využití prostřednictvím společnosti Facebook. Další informace naleznete v zásadách ochrany soukromí společnosti Facebook na adrese https://www.facebook.com/policy.php. Pokud nechcete, aby společnost Facebook propojila využívání našich služeb online s Vašim uživatelským účtem, odhlaste se od svého uživatelského účtu Facebook.

 • Xing: Pokaždé, když přistupujete k některé z našich online služeb, které využívají funkce sítě Xing AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Německo, je vytvořeno připojení k serverům Xing. Pokud je nám známo, nedochází k ukládání žádných osobních údajů, zejména se neukládají žádné IP adresy a nijak se neposuzuje ani aktivita uživatele. Další informace naleznete v zásadách ochrany soukromí společnosti Xing na adrese https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

 • YouTube: YouTube provozuje společnost Google, tj. Společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Používáte-li jednu z našich online služeb vybavených pluginem YouTube, je vytvořeno připojení k serverům YouTube a informace o online službách, které používáte, jsou sděleny serveru YouTube. Když jste přihlášeni k účtu YouTube, povolíte službě YouTube přiřazení aktivity procházení přímo k Vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením z Vašeho YouTube účtu. Další informace o používání uživatelských dat YouTube naleznete v zásadách ochrany osobních údajů YouTube na adrese https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/.

 • Twitter: Služba Twitter je poskytována společností Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Když používáte službu Twitter a funkci "re-tweet", dojde k propojení používaných online služeb s Vaším účtem Twitter a tyto služby jsou dále sdělovány ostatním uživatelům. Současně jsou data přenášena Twitteru. Chtěli bychom poukázat na to, že my, jako poskytovatel on-line služeb, nemáme informace o obsahu přenášených dat a jejich využití prostřednictvím Twitteru. Další informace naleznete v zásadách ochrany soukromí Twitteru na adrese http://twitter.com/privacy. Nastavení ochrany soukromí účtu Twitter můžete změnit na adrese: http://twitter.com/account/settings.

 • LinkedIn: Poskytovatel sítě Linkedln je společnost LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Pokaždé, když přistupujete k některé z našich online služeb obsahujících funkce LinkedIn, je vytvořeno spojení se servery LinkedIn. LinkedIn je informován o tom, že používáte naše online služby spojené s Vaší IP adresou. Když kliknete na tlačítko "doporučit" v LinkedIn při přihlášení na LinkedIn, může dojít ke spojení Vašeho užívání našich online služeb s Vámi a Vaším uživatelským účtem. Chtěli bychom poukázat na to, že my, jako poskytovatel našich on-line služeb, nemáme informace o obsahu přenášených dat a jejich využití prostřednictvím LinkedIn. Další informace naleznete v zásadách ochrany soukromí společnosti LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 • Hotjar: Pro lepší uživatelský zážitek využívají některé z našich online služeb software Hotjar (http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Evropa). Služba Hotjar nám umožňuje měřit a vyhodnocovat aktivity uživatele (pohyby myší, kliknutí, výšku posouvání). Za tímto účelem Hotjar umístí soubory Cookies do zařízení uživatele a může ukládat různá uživatelská data, jako např. informace o prohlížeči, operačním systému, času stráveném na webu atd. Podrobné informace o zpracování dat společnosti Hotjar naleznete na adrese www.hotjar.com/privacy.

 • Siteimprove: webová analýza společnosti Siteimprove A / S (Sankt Annæ Plads 28, 1250, Kodaň, Dánsko), používá Cookies. tj. textové soubory, které jsou uloženy v počítači a analyzují využití našich online služeb. Informace o využívání našich on-line služeb (včetně šifrované IP adresy uživatele) shromážděné prostřednictvím souborů Cookies jsou přenášeny na server Siteimprove v Dánsku a jsou tam uloženy. Siteimprove využívá tyto informace k vyhodnocení využívání online služeb a k sestavování zpráv. Siteimprove tyto informace nepředává třetím osobám. Siteimprove ukládá a zpracovává shromážděná data v souladu s německými pravidly ochrany dat. Uživatel může zabránit ukládání souborů Cookies výběrem vhodného nastavení svého webového prohlížeče. V takovém případě však nemusí být všechny funkce online služeb uživateli přístupné v plném rozsahu. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Siteimprove na adrese: https://siteimprove.com/legal/privacy-policy/.

3. Použití osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány a používány výhradně pro předem stanovené účely. Tyto účely zahrnují zejména:

 • Poskytování, vylepšení a podpora našich on-line služeb: Jedná se o analýzu dat, identifikaci trendů využití, výpočty a statistiky o uživatelském chování.

 • Marketing: Vaše osobní údaje budou použity pouze pro marketingové účely, jako jsou průzkumy, tombola nebo jiné reklamní kampaně, pokud jste k těmto účelům udělili svůj souhlas. V takovém případě budou Vaše osobní údaje uloženy po dobu 5 let, ledaže by příslušné právní předpisy umožňovaly Společnosti uchovávat osobní údaje nad rámec takto stanovené doby zpracování. Váš souhlas s používáním Vašich osobních údajů pro marketingové účely může být kdykoli odvolán. Podrobnosti naleznete v bodě 5.4.

 • Objednávání reportů nebo jiných informačních materiálů: Pokud si od nás objednáte reporty nebo jiné informační materiály o našich produktech a službách, použijeme Vámi poskytnuté osobní údaje výhradně pro zpracování této objednávky a následně budou uloženy po dobu nejvýše 5 let od posledního poskytnutí příslušných materiálů. Za účelem realizace Vaší objednávky můžeme využívat služby třetích stran, kterým předáváme Vaše osobní údaje výhradně za tímto účelem. Pro jiné než výše uvedené účely můžeme Vaše osobní údaje používat pouze v případě, že nám k tomu udělíte svůj souhlas.

 • Použití kontaktního formuláře: Pokud používáte kontaktní formulář pro Vaše dotazy adresované nám, používáme Vámi poskytnuté osobní údaje, včetně Vašich kontaktních údajů, pouze k vyřízení položeného dotazu a dále tyto osobní údaje uchováváme pro případ Vašich doplňujících otázek a naši navazující komunikaci. Pokud je to nezbytné pro účely zpracování Vašeho dotazu, můžeme předat Vaše osobní údaje rovněž jiným společnostem ze skupiny Wienerberger (viz bod 4 níže) nebo třetím stranám. Vaše osobní údaje budou uloženy po dobu zpracování dotazu a maximálně po dobu 5 let od dokončení zpracování dotazu, ledaže by příslušné právní předpisy umožňovaly Společnosti uchovávat osobní údaje nad rámec takto stanovené doby zpracování. K tomu viz bližší informace zde: http://www.pipelife.cz/cz/contact.php

 • Změna zaměstnání: Žádosti o zaměstnání obsahují osobní údaje (např. životopis, kontaktní údaje, atd.). Tyto osobní údaje můžeme v rámci skupiny Wienerberger využívat (viz bod 4 níže) pro administrativní účely, abychom mohli rozhodnout o tom, zda Vám jako žadateli můžeme nabídnout pracovní pozici v naší Společnosti nebo v rámci skupiny nebo zda např. odpovědět na žádost o zaměstnání. Pokud výslovně nevznesete námitky, uchováváme osobní údaje v naší evidenci po dobu nejvýše 3 měsíců od posledního kontaktu s Vámi pro případné posouzení Vaší žádosti v budoucnu nebo s Vaším souhlasem po dobu delší v souhlasu uvedenou (ledaže by příslušné právní předpisy umožňovaly Společnosti uchovávat osobní údaje nad rámec takto stanovené doby zpracování).

 • Provádění a správa objednávek: Pro provádění příchozích objednávek (zejména objednávek materiálu) využíváme služby třetích stran, kterým předáváme Vaše osobní údaje výhradně za účelem provedení a vyřízení těchto objednávek. V souvislosti s tímto předáváním a v návaznosti na Vaši objednávku můžete být kontaktováni v rámci průzkumů spokojenosti zákazníků nebo pro účely průzkumu trhu. Pokud nás požádáte, abychom Vaše osobní údaje pro další kontakt s Vámi nepoužívali, budeme Vaše přání plně respektovat.

 • Ochrana práv a majetku: Pokud máme důvod se domnívat, že práva a majetek Společnosti, jejích dodavatelů, zákazníků nebo třetích stran byly nebo mohou být porušeny či ohroženy, můžeme Vaše osobní údaje používat či předávat dále s cílem chránit taková práva a / nebo takový majetek. Kromě toho si vyhrazujeme právo zveřejnit Vaše osobní údaje za předpokladu, že takové zveřejnění je vyžadováno zákonem nebo příslušnými orgány s cílem zajištění řádného procesu v souladu s postupem uvedeným na našich webových stránkách a ochrany výše uvedených práv.

 • Čištění a konsolidace dat: Podle potřeby je možné Vaše osobní údaje křížově kontrolovat nebo slučovat s (i) údaji z našich existujících registrů (online a offline), (ii) s údaji převzatých od našich právních předchůdců nebo (iii) s údaji z jiných zdrojů.

4. Přenos a zveřejňování Vašich osobních údajů

V závislosti na typu Vámi požadované interakce (např. zpětný hovor, uskutečnění objednávky, žádost o službu příp. o informace atd.) mohou být Vaše osobní údaje sdíleny s třetími stranami, které se podílejí na provádění objednávky (např. zásilkový prodej, banky, atd.) nebo s jinými společnostmi ze skupiny Wienerberger. Můžete být rovněž požádáni o zveřejnění Vašich osobních údajů za účelem splnění zákonných požadavků nebo vynucení práv a smluvních povinností.

 • Předávání osobních údajů třetím stranám: Za účelem realizace určitých objednávek a poskytování určitých služeb spolupracujeme s externími poskytovateli (např. zprostředkovateli). Tito poskytovatelé mohou používat nebo předávat osobní údaje pouze za účely provedení objednávky Společnosti.

 • Využití dat v rámci skupiny: Společnost je součástí skupiny Wienerberger, mezinárodní skupiny společností s přeshraničními vnitřními provozními procesy, strukturami a technickými systémy. Vaše osobní údaje můžeme používat v rámci skupiny Wienerberger a v případě potřeby je předávat na naše stránky v jiných zemích pro účely uvedené v bodě 3 a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Naše směrnice a postupy týkající se ochrany osobních údajů v rámci celé skupiny jsou navrženy tak, aby zajistily stejně vysokou úroveň ochrany osobních údajů ve všech zemích, ve kterých působíme. Úplný seznam společností naší skupiny naleznete na adrese https://www.wienerberger.com/contact nebo https://www.wienerberger.com/the-company/company-sites.

 • Dodržování zákonných povinností: Vaše osobní údaje budeme předávat za účely (i) prosazování nebo dodržování zákona, nařízení, příkazu vydaného orgánem veřejné moci nebo povinných opatření, (ii) odhalování a předcházení bezpečnostním hrozbám, podvodům nebo jiným škodlivým činnostem, iii) ochrany a / nebo vymáhání práva a ochrany majetku Společnosti nebo třetích osob a iv) ochrany práv a osobní bezpečnosti našich zaměstnanců a třetích osob.

5. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Máte následující práva, jež můžete uplatnit prostřednictvím žádosti některým ze způsobů stanovených níže v článku 6 níže. O opatřeních přijatých na základě Vaší žádosti Vás budeme informovat do jednoho měsíce od obdržení žádosti, nejpozději však do tří měsíců od obdržení žádosti, byla-li lhůta v případě odůvodněné potřeby prodloužena.

5.1. Právo na informace

Vždy Vás budeme stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem informovat o zpracování Vašich osobních údajů, a to v okamžiku, kdy od Vás získáváme osobní údaje. Pokud nezískáváme osobní údaje přímo od Vás, poskytneme Vám informace v přiměřené lhůtě po jejich získání, ale nejpozději do jednoho měsíce.
Informace Vám poskytujeme:
- v elektronické formě na našich webových stránkách;
- v elektronické formě na Vaši emailovou adresu;
- telefonicky; nebo
- zasláním poštou na Vámi uvedenou kontaktní adresu.

5.2. Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, sdělíme Vám informace, které požadujete nebo jež nám ukládají právní předpisy.

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, poskytneme Vám bezplatně kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů můžeme účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům na pořízení těchto kopií. Právem získat kopii zpracovávaných osobních údajů nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Jestliže podáte žádost v elektronické formě, budou informace poskytnuty v běžně používané elektronické formě, ledaže ve své žádosti uvedete, že požadujete jiný způsob poskytnutí informací.

5.3. Právo na opravu

Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají a na doplnění neúplných osobních údajů s přihlédnutím k účelům zpracování, a to i prostřednictvím poskytnutí dodatečného prohlášení. Oznamujeme jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy osobních údajů, pokud je to možné s vynaložením přiměřeného úsilí. Pokud to požadujete, informujeme Vás o takto informovaných příjemcích.

5.4. Právo na výmaz / právo být zapomenut

Bez zbytečného odkladu vymažeme Vaše osobní údaje, pokud je dán některý z níže uvedených důvodů:
a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
b) odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
c) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo vznesete námitky proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu;
d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené právem Evropské unie nebo členského státu, které se na Společnost vztahuje;
f) osobní údaje dítěte byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti učiněnou přímo dítěti.

Výše uvedené neplatí, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné:
a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování osobních údajů podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na nás vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni;
c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by využití práva na výmaz znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování;
e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Oznamujeme jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré výmazy osobních údajů, pokud je to možné s vynaložením přiměřeného úsilí. Pokud to požadujete, informujeme Vás o tom, kteří příjemci osobních údajů byli takto informováni.

Pokud na základě jedné z výše uvedených výjimek odmítneme Vaše osobní údaje vymazat, informujeme Vás o tom ve lhůtě jednoho měsíce od doručení žádosti, odůvodníme užití výjimky a poučíme Vás v souladu s požadavky platných právních předpisů.

5.5. Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:
a) popíráte přesnost osobních údajů; v tomto případě bude zpracování omezeno na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
b) zpracování osobních údajů je protiprávní, odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
c) osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
d) uplatnil/a jste právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů; v tomto případě bude zpracování omezeno, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými zájmy.

V důsledku omezení zpracování osobních údajů můžeme předmětné osobní údaje nadále ukládat, avšak zpracovány mohou být pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu. V těchto případech budete předem upozorněn na to, že omezení zpracování bude zrušeno.

5.6. Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste nám poskytl, a které jsou zpracovávány automatizovaně, pokud je současně splněna některá z níže uvedených podmínek:
a) osobní údaje jsou zpracovávány pro konkrétní účel/-y na základě Vašeho souhlasu;
b) jedná se o zvláštní kategorii osobních údajů zpracovávaných pro jeden nebo více stanovených účelů na základě výslovného Vašeho souhlasu; nebo
c) zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste Vy, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost.
Za osobní údaje poskytnuté nám jsou považovány údaje, které jste nám přímo, vědomě a aktivně sdělil/a např. prostřednictvím formuláře, ale rovněž údaje generované na základě Vaší aktivity při používání služby nebo zařízení, jako např. lokalizační údaje, data přihlášení do aplikace apod.

Přeneseme osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Jste oprávněn/a předat získané osobní údaje jinému správci osobních údajů. Ve své žádosti zvolíte, zda máme osobní údaje poskytnout Vám nebo zda využijete právo na to, aby Vaše osobní údaje byly námi předány přímo jinému správci/zpracovateli, je-li to technicky proveditelné.

5.7. Právo vznést námitku

V případě zpracování osobních údajů na základě právního titulu našeho oprávněného zájmu máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, které v námitce popíšete. Námitku můžete podat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v článku 6 níže.

V případě obdržení námitky přestaneme zpracovávat Vaše osobní údaje (ponecháme si je pouze uložené) a provedeme posouzení, zda máme závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků. Pokud dojdeme k závěru, že takové důvody máme, informujeme Vás o tom, sdělíme Vám zároveň možnosti další obrany a ve zpracování osobních údajů pokračujeme. Pokud naopak dojdeme k závěru, že dostatečné důvody pro zpracování osobních údajů nemáme, informujeme vás o tom, zpracování ukončíme a provedeme výmaz osobních údajů.

Máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

5.8. Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodnování, včetně profilování

Spravujeme Vaše osobní údaje s respektem k Vašemu právu nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování osobních údajů, které se Vás významně dotýká, a to včetně profilování (tj. jakékoli formy automatizovaného zpracování osobních údajů spočívajícího v jejich použití k rozboru, odhadu nebo hodnocení určitých aspektů týkajících se Vás – např. pracovního výkonu, ekonomické situace, zájmů, apod.).

Můžeme při správě osobních údajů učinit Vás předmětem automatizovaného rozhodnutí, pokud je takové rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a námi, nebo pokud je rozhodnutí povoleno právním předpisem Evropské unie nebo českého právního řádu současně vhodně zajišťujícím ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, nebo pokud k takovému rozhodnutí udělíte výslovný souhlas.

5.9. Právo podat stížnost

Nesouhlasíte-li s naším vyřízením Vaší žádosti, můžete proti našemu postupu podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů:
a) elektronicky na e-mailové adrese posta@uoou.cz;
b) prostřednictvím datové schránky ID: qkbaa2n;
c) telefonicky na čísle +420 234 665 111; nebo
d) písemně na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,
případně u jiného příslušného dozorového úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

6. Kde a jak uplatnit práva, kontaktní údaje

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo zpracování Vašich osobních údajů kontaktujte:

Pipelife Czech s.r.o.
Kučovaniny 1778, Otrokovice, PSČ 765 02
Česká republika
+420 603 222 782
GDPR@pipelife.cz 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů +420 735 729 214 | dpo.gdpr@cz.ey.com

7. Bezpečnost osobních údajů

Přijali jsme značné množství opatření pro zabezpečení osobních údajů tak, abychom zajistili plnou důvěrnost a integritu Vašich osobních údajů. Vzhledem k povaze internetu bychom Vás však rádi upozornili na skutečnost, že v rámci přenosu osobních údajů prostřednictvím internetu mohou existovat jisté bezpečnostní mezery (např. komunikace prostřednictvím e-mailu) a že úplná ochrana osobních údajů zamezující přístupu třetích osob není možná.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dne 25.5.2018. Tyto zásady jsou revidovány a aktualizovány pravidelně po uplynutí 12 měsíců ode dne, kdy nabyly účinnosti, nebo od poslední revize a aktualizace, příp. častěji, nastane-li potřeba jeho revize a aktualizace.

Časté otázky

Vy, kteří pracujete s návrhem potrubních systémů, nebo jako dodavatel, máte pravděpodobně nějaké dotazy ohledně našich produktů a způsobu jejich použití. Pod tímto nadpisem jsme shromáždili řadu často kladených otázek, které obvykle dostáváme od našich zákazníků a partnerů.