ŘEŠENÍ PRO MĚSTA A OBCE

Pipelife řešení pro adaptaci na změnu klimatu

Probíhající globální změny klimatu nás stále častěji vystavují extrémním meteorologickým jevům, jež se typicky vyznačujících nedostatkem, nebo výrazným nadbytkem vody. Na jedné straně naši krajinu zatěžuje dlouhodobé sucho a my, obyvatelé měst a obcí, trpíme pod tíhou veder, jež se typicky vyznačuji zvyšujícím se počtem tropických dní a nocí spolu se vznikem tepelných ostrovů v městských částech s nedostatkem zeleně. Rovněž průmysl trpí nedostatkem procesní vody v době sucha, což ohrožuje výrobní plány napříč firmami v České republice a zvyšuje energetické náklady na chlazení budov a výrobních linek. Na straně druhé čelíme vydatným přívalovým dešťům, které v kombinaci s dlouhodobým suchem zvyšují míru eroze půdy, která zároveň není schopna pojmou jednorázově velké objemy vody. Důsledkem toho se zvyšuje pravděpodobnost vzniku lokálních povodní, zahlcení kanalizační sítě a znečištění povrchových vod. Ve svém důsledku přívalové deště způsobují i vyšší poplatky za dodávku pitné vody a obecně lze říct, že v důsledku změn klimatu dochází k snižování kvality života v urbanizovaných oblastech.

Dopady klimatických změn jsou umocněny v urbanizovaných územích s vysokým podílem nepropustných ploch, které narušují přirozený koloběh vody. Zatímco v přírodě se koloběh vody vyznačuje vysokým výparem a vsakem dešťových vod, v urbanizovaném prostředí jde převážně o povrchový odtok, který je urychlen odkanalizováním.

Naše řešení vychází přímo z požadavků Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu v ČR (2017) a podporujeme transformaci urbanizovaných území na území citlivá k vodě v souladu s mezinárodními principy. Jsme součástí projektů, jež propojují hospodaření se srážkovými vodami s územním, krajinným a dopravním plánováním tak, aby se udržitelného hospodaření s vodou stalo přirozenou součástí městského rozvoje.

Komplexní problematika srážkových vod v urbanizovaných územích vyžaduje ucelená a na sebe navazující opatření od hospodaření s vodami na jednotlivých pozemcích až po koncepční plánování městských částí s adaptivní multifunkční infrastrukturou. Společnost Pipelife proto nabízí ucelená řešení zaměřená na hospodaření s dešťovou vodou pro jednotlivé rodinné domy, části veřejného prostoru ve městech a obcích a pro průmyslové areály. Díky vhodné kombinaci našich produktů jsme schopni dešťové vody sbírat v místě jejich vzniku, vhodně čistit, zadržovat, vsakovat, regulovaně odvádět do kanalizace a čerpat pro opětovné využití. Naše vsakovací a retenční systémy STORMBOX vychází z požadavků Evropské unie a splňují nejpřísnější dnešní požadavky na kvalitu surovin a komponentů, což zaručuje dlouhou životnost, vysokou technickou úroveň výrobků a spolehlivou funkci po celé generace. Řešení PIPELIFE je určeno zejména pro běžné srážky s dobou opakování 5 let s cílem v maximální možné míře napodobit přirozené odtokové charakteristiky lokalit před jejich urbanizací. Řešení pro silné a extrémní deště s dobou opakování 10–50 let, respektive 50 let a více let je založeno na chytrých prediktivních modelech plnící funkci včasného varování před možným blížícím se zaplavením. Typickým výsledkem takového řešení je včasné uzavření částí silniční komunikace, parkovišť či podjezdů. 

Řešení PIPELIFE umožňuje:

  • navracet přirozený koloběh vody v urbanizovaných územích a tímto snižovat dopady sucha
  • chránit urbanizovaná území před zaplavením v důsledku přívalových dešťů, díky čemuž výrazně redukujeme riziko poškození infrastruktury spolu a snižujeme možné újmy na lidském zdraví v důsledku zaplavení
  • dešťovou vodu opětovně využít a tím snížit potřebu pitné vody z řádu
  • zmírnit efekt tepelných ostrovů zlepšením mikroklimatu v urbanizovaných územích
  • chránit a doplňovat rezervoáry podzemních vod
  • využívat dešťovou vodu jako vhodný prvek modrozelené infrastruktury pro zajištění estetických, rekreačních a dalších služeb

Legislativní rámec pro hospodaření s dešťovými vodami

Vyhláška 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území říká v § 20 mimo jiné, že vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich jiné využití, přitom musí být řešeno:

1. přednostně jejich vsakování, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení, není-li možné vsakování

2. jejich zadržování a regulované odvádění oddílnou kanalizací k odvádění srážkových vod do vod povrchových, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení, nebo

3. není-li možné oddělené odvádění do vod povrchových, pak jejich regulované vypouštění do jednotné kanalizace.

Časté otázky

Vy, kteří pracujete s návrhem potrubních systémů, nebo jako dodavatel, máte pravděpodobně nějaké dotazy ohledně našich produktů a způsobu jejich použití. Pod tímto nadpisem jsme shromáždili řadu často kladených otázek, které obvykle dostáváme od našich zákazníků a partnerů.